დაბრუნების პოლიტიკა

მომხმარებლის მხრიდან ხელშეკრულების გაუქმება და თანხის უკან დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ: მომხმარებელმა თანხა გადაიხადა დისტანციურად და მიწოდებამდე დაუკავშირდა კომპანია თბილისი მედიკს შეძენიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში და აცნობა, რომ სურს შეკვეთის გაუქმება და თანხის უკან დაბრუნება. პროდუქციის მიწოდების და ჩაბარების შემდეგ მისი უკან დაბრუნაბა არ არის შესაძლებელი, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ პროდუქციის ჩაბარების დროს მომხმარებელი შეამჩნევს რაიმე დაზიანებას ან დეფექტს არსებულ პროდუქციაზე, თუ მომხმარებელი ჩაიბარებს სასურველ პროდუქციას და თბილისი მედიკის თანამშრომელს არ აცნობებს ადლიზევე, რომ პროდუქციას აქვს გარკვეული დაზიანება ან დეფექტი, ასეთ შემთხვევაში პროდუქციის უკან დაბრუნება და თანხის მოთხოვნა არ არის შესაძლებელი.